Medezeggenschapsraad
Op elke school in Nederland is een MedezeggenschapsRaad (MR) actief. Ouders en het team van leerkrachten praten mee over de inhoud en de organisatie van het onderwijs op de school.

Samenstelling
In de medezeggenschapsraad van het basisonderwijs zitten vertegenwoordigers van de ouders (de oudergeleding) en vertegenwoordigers van het personeel (de personeelsgeleding). Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad. De zittingsduur is telkens drie jaar.

De MR van de Tweemaster bestaat uit 4 personen (2 ouders en 2 personeelsleden).
Namens de leerkrachten:
Carina de Visser, groep 1/2A
Michelle Groenendijk, groep 4

Namens de ouders:
Swanda Groenewegen van der Weijden – Nieuwenhuizen, moeder van Macsime, groep 2/3
Yvo van Heijningen, voorzitter, vader van Yamina groep 1 en Latif groep 4

Onderwerpen
In feite is ieder onderwerp dat met de school te maken heeft, geschikt om binnen de MR te bespreken. Het kan gaan over verbeteringen in het onderwijs, het vaststellen van vakanties, de keuze van een lesmethode of de tussenschoolse opvang.
Ook staan verplichte zaken als bijvoorbeeld het zorgplan, het schoolplan, het formatieplan, de schoolgids en het veiligheidsbeleid op de agenda van de MR.

Rechten
De MR denkt mee en geeft raad op beleidsmatig niveau (overlegrecht). Er wordt op gelet of de juiste procedures worden gevolgd (informatierecht, instemmingsrecht en/of adviesrecht). Op haar beurt kan de MR elk standpunt kenbaar maken aan het bestuur, of daar nu wel of niet om wordt gevraagd (initiatiefrecht). Deze rechten zijn, afhankelijk van het onderwerp, verschillend voor de oudergeleding en de personeelsgeleding. Wanneer van welk recht gebruik gemaakt mag worden staat in de Wet Medezeggenschapsraad en in een daarvan afgeleid reglement.
De MR streeft er naar de belangen van alle geledingen zo goed mogelijk te dienen. In de MR gaat het vooral om zaken die iedereen aangaan. De MR is geen “klachtencommissie” voor persoonlijke vragen of zaken.

Vergaderingen
De directeur kan bij de MR vergadering aanwezig zijn als vertegenwoordiger van het bestuur, als informatiebron en als vraagbaak. Zij heeft tot taak openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school te bevorderen.
De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Dat betekent dat iedere ouder of personeelslid de vergaderingen kan bijwonen als toehoorder. Agendapunten over personen of zaken die nog onder embargo zijn, zijn niet openbaar. We verzoeken u uw komst tevoren te melden. De vergaderingen beginnen om 19.30 uur en eindigen rond 22.00 uur. De data vindt u op de jaarkalender. De notulen van de vergaderingen worden na vaststelling op de website geplaatst.

Contact
U kunt de MR natuurlijk altijd op school aanspreken, maar u kunt de medezeggenschapsraad ook bereiken via e-mailadres

mr@de-tweemaster.nl

Oudervereniging Daltonschool De Tweemaster

In eerste instantie is de Oudervereniging er om activiteiten te organiseren die bijdragen aan een goed schoolklimaat, zoals sport- en culturele evenementen. De oudervereniging heeft verder een adviserende functie naar de school over allerhande onderwerpen.

Alle OV-vergaderingen zijn vrij toegankelijk. Dus als u het leuk vindt om een keer aan te schuiven, bent u van harte welkom! Laat dit dan even weten aan onze voorzitter, Karin van de Maarel. Dat kan persoonlijk op het schoolplein of via de mail:   ov@de-tweemaster.nl

De OV houdt zich bijvoorbeeld bezig met het mede-organiseren van  het sinterklaasfeest en het kerstfeest. Verder ondersteunt de OV het schoolteam bij verschillende activiteiten als het schenken van koffie na een musical, het begeleiden bij de schoolfotograaf en het uitvoeren van de luizencontroles.

Wilt u iets aan ons vragen, spreek ons dan gerust aan. Wij staan altijd open voor ideeën en suggesties!

De eerste OV-vergaderingen zijn geweest en we zijn blij dat we twee nieuwe leden mogen ontvangen! De oudervereniging van De Tweemaster bestaat dit jaar uit: 
Edo Bakker, penningmeester, vader van Suze uit groep 1. 
Karin van der Maarel, moeder van Ben uit groep 7 en Duuk uit groep 4. 
Iris Rijnders, moeder van Saar uit groep 6. 
Annouke Franke, moeder van Kaya uit groep 2. 
Melissa Zeegers, moeder van Mels uit groep 7 en Liselotte uit groep 2. 
Fenna van Leeuwen, moeder van Bo uit groep 1. 
Sanne Dekker, moeder van Merel uit groep 4 en Pim uit groep 2.  
Ilse Migchelsen, moeder van Lisa uit groep 6 en Stef uit groep 4. 
Nelleke Groen, leerkracht groep 7/8.  

 
Secretaris    vacature
 
Zoals u ziet hebben we een nieuwe penningmeester. Hieronder stelt hij zich aan u voor.  
 
Mijn naam is Edo Bakker. Ik ben de nieuwe penningmeester van de Oudervereniging. Ik neem het stokje over van Marcel van Est, die deze rol 2 jaar heeft vervuld. Mijn dochter Suze is nét begonnen in groep 1, dus ik kan nog een tijdje mee bij de Oudervereniging. 
 
We wonen al 10 jaar in Klapwijk, maar vanaf oktober in Ackerswoude. Naast mijn werk bij Nationale-Nederlanden ben ik ook als vrijwilliger actief bij Oliveo Handbal. En voorheen bestuurslid bij Bewonersvereniging Klapwijk. 
 
Het lijkt me leuk om me de komende jaren actief in te zetten voor De Tweemaster en hoop met deze rol mijn steentje bij te dragen.