Medezeggenschapsraad
Op elke school in Nederland is een MedezeggenschapsRaad (MR) actief. Ouders en het team van leerkrachten praten mee over de inhoud en de organisatie van het onderwijs op de school.

Samenstelling
In de medezeggenschapsraad van het basisonderwijs zitten vertegenwoordigers van de ouders (de oudergeleding) en vertegenwoordigers van het personeel (de personeelsgeleding). Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad. De zittingsduur is telkens drie jaar.

De MR van de Tweemaster bestaat uit 4 personen (2 ouders en 2 personeelsleden).
Namens de leerkrachten:
Carina de Visser, groep 1/2A
Michelle Groenendijk, groep 6/7

Namens de ouders:
Swanda Groenewegen van der Weijden – Nieuwenhuizen, moeder van Macsime, groep 4
Yvo van Heijningen, voorzitter, vader van Yamina groep 2 en Latif groep 5

Onderwerpen
In feite is ieder onderwerp dat met de school te maken heeft, geschikt om binnen de MR te bespreken. Het kan gaan over verbeteringen in het onderwijs, het vaststellen van vakanties, de keuze van een lesmethode of de tussenschoolse opvang.
Ook staan verplichte zaken als bijvoorbeeld het zorgplan, het schoolplan, het formatieplan, de schoolgids en het veiligheidsbeleid op de agenda van de MR.

Rechten
De MR denkt mee en geeft raad op beleidsmatig niveau (overlegrecht). Er wordt op gelet of de juiste procedures worden gevolgd (informatierecht, instemmingsrecht en/of adviesrecht). Op haar beurt kan de MR elk standpunt kenbaar maken aan het bestuur, of daar nu wel of niet om wordt gevraagd (initiatiefrecht). Deze rechten zijn, afhankelijk van het onderwerp, verschillend voor de oudergeleding en de personeelsgeleding. Wanneer van welk recht gebruik gemaakt mag worden staat in de Wet Medezeggenschapsraad en in een daarvan afgeleid reglement.
De MR streeft er naar de belangen van alle geledingen zo goed mogelijk te dienen. In de MR gaat het vooral om zaken die iedereen aangaan. De MR is geen “klachtencommissie” voor persoonlijke vragen of zaken.

Vergaderingen
De directeur kan bij de MR vergadering aanwezig zijn als vertegenwoordiger van het bestuur, als informatiebron en als vraagbaak. Hij heeft als taak openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school te bevorderen.
De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Dat betekent dat iedere ouder of personeelslid de vergaderingen kan bijwonen als toehoorder. Agendapunten over personen of zaken die nog onder embargo zijn, zijn niet openbaar. We verzoeken u uw komst tevoren te melden. De vergaderingen beginnen om 19.30 uur en eindigen rond 21:30 uur. De data vindt u op de jaarkalender. De notulen van de vergaderingen worden na vaststelling op de website geplaatst.

Contact
U kunt de MR natuurlijk altijd op school aanspreken, maar u kunt de medezeggenschapsraad ook bereiken via e-mailadres

mr@de-tweemaster.nl

Oudervereniging

Al jaren organiseert de oudervereniging diverse activiteiten en evenementen, samen met de leerkrachten. Dit is een aanvulling op de dagelijkse lessen. Zo maken we het verblijf van uw kind op school extra gezellig en leerzaam.

Wat doen we zoal?
We versieren bijvoorbeeld de school vanwege een seizoen of feestdag. We organiseren diverse feesten. We ‘helpen’ Sinterklaas en de Paashaas, regelen de Avond4daagse en betalen mee aan extra leesboeken en leerzame excursies. Kortom, teveel om op te noemen. Dit doen we uiteraard volledig vrijwillig.

Wilt u structureel meehelpen?
Dan is het handig om aan te sluiten bij een overleg van de OV. Deze zijn sowieso vrij toegankelijk voor alle ouders. Dus als u het leuk vindt om een keer aan te schuiven, bent u van harte welkom! Laat dit dan even weten aan één van onze OV-leden. Dat kan persoonlijk op het schoolplein of via e-mail.

Wilt u af en toe helpen bij activiteiten?
We vragen regelmatig om hulp en daarvoor bestaat een speciale WhatsApp groep. U kunt gewoon per keer bekijken of u tijd en zin heeft.  Aanmelden voor de appgroep kan door een e-mail te sturen.

Contact

Wilt u iets aan ons vragen, spreek ons dan gerust aan. Wij staan altijd open voor ideeën en suggesties.

Bereik ons via: ov@de-tweemaster.nl

De Oudervereniging bestaat dit jaar uit:

  • Edo, vader van Suze uit groep 3 (penningmeester)
  • Fenna, moeder van Bo uit groep 3
  • Iris, moeder van Saar uit groep 8
  • Lisette, moeder van Fiene uit groep 3
  • Mareine, moeder van Yves uit groep 5 en Jules uit groep 7
  • Melissa, moeder van Liselotte uit groep 4
  • Nelleke, leerkracht groep 5